เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 5655_โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุรินทร์2559-2562_Page_1.jpg (1.20 MB)
(2) 56_โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุรินทร์2559-2562_Page_2.jpg (898.67 KB)
(3) 2298_โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุรินทร์2559-2562_Page_3.jpg (682.17 KB)
(4) 3927_โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุรินทร์2559-2562_Page_4.jpg (758.51 KB)
(5) 6753_โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุรินทร์2559-2562_Page_5.jpg (1.14 MB)
(6) 3824_โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุรินทร์2559-2562_Page_6.jpg (1.76 MB)