หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  • Css
 

 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 16 กันยายน 2564 | อ่าน (1) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (1)
บันทึก : 13 กันยายน 2564 | อ่าน (7) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
แผ่นพับภาษีป้าย (2)
บันทึก : 24 สิงหาคม 2564 | อ่าน (20) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2)
บันทึก : 24 สิงหาคม 2564 | อ่าน (23) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ อบต.สังขะ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ 2564
บันทึก : 24 สิงหาคม 2564 | อ่าน (6) | กลุ่ม :อื่นๆ
:: บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริม (6)
บันทึก : 24 สิงหาคม 2564 | อ่าน (21)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง ภาษีป้าย 2564
บันทึก : 24 สิงหาคม 2564 | อ่าน (9)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564
บันทึก : 24 สิงหาคม 2564 | อ่าน (14)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2564 | อ่าน (54)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา (1)
บันทึก : 16 สิงหาคม 2564 | อ่าน (28)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ (1)
บันทึก : 15 กันยายน 2564 | อ่าน (3)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย (1)
บันทึก : 14 กันยายน 2564 | อ่าน (5)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 1 ตลับ (1)
บันทึก : 10 กันยายน 2564 | อ่าน (10)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (1)
บันทึก : 09 กันยายน 2564 | อ่าน (10)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕๕ รายการ (1)
บันทึก : 08 กันยายน 2564 | อ่าน (7)
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ถนนสายบ้านไพรกาล ม.๑๓ (1)
บันทึก : 06 กันยายน 2564 | อ่าน (11)
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ถนนสายบ้านแบกจาน ม.๖ - บ้านศรีนวล ม.๙ (1)
บันทึก : 06 กันยายน 2564 | อ่าน (14)
:: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย (1)
บันทึก : 03 กันยายน 2564 | อ่าน (16)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ (1)
บันทึก : 01 กันยายน 2564 | อ่าน (12)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน (1)
บันทึก : 31 สิงหาคม 2564 | อ่าน (11)
 
 
 

พระราชบัญญัติ เทศบาล [17]
พระราชบัญญัติ เมืองพัทยา [16]
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด [13]
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร [8]
หนังสือจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [20]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานงานท้องถิ่น [22]
ประกาศ ก.อบต.สุรินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของ อบต. [28]
ประกาศ ก.อบต.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [21]
หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [19]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานงานท้องถิ่น [15]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [18]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานงานท้องถิ่นฯ [19]
ประกาศ ก.กลาง การประเมินการปฏิบัติงาน ฉบับ 2 [23]
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [200]
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [269]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...