หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 17 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  • Css
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ (1)
บันทึก : 07 กรกฏาคม 2565 | อ่าน (37) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ (1)
บันทึก : 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน (40) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (1)
บันทึก : 22 มิถุนายน 2565 | อ่าน (41) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ (3)
บันทึก : 15 มิถุนายน 2565 | อ่าน (18) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน (1)
บันทึก : 13 มิถุนายน 2565 | อ่าน (35) | กลุ่ม :อื่นๆ
:: ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2565 | อ่าน (24)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2565 | อ่าน (36)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (1)
บันทึก : 11 พฤษภาคม 2565 | อ่าน (77)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 พ.ศ.2565 (4)
บันทึก : 02 พฤษภาคม 2565 | อ่าน (84)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน (1)
บันทึก : 29 เมษายน 2565 | อ่าน (50)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) (1)
บันทึก : 10 สิงหาคม 2565 | อ่าน (4)
 
จ้างทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (1)
บันทึก : 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน (7)
 
ซื้อของสมนาคุณศูนย์ฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น (1)
บันทึก : 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน (3)
 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (1)
บันทึก : 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน (4)
 
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัคร (1)
บันทึก : 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน (3)
:: ซื้อพัสดุประกอบโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอา สร้างป่า รักษ์น้ำ ปีงบประมาณ๒๕๖๕ (1)
บันทึก : 01 สิงหาคม 2565 | อ่าน (3)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (รถกระเช้าไฟฟ้า) (1)
บันทึก : 26 กรกฏาคม 2565 | อ่าน (9)
:: จ้างทำป้ายไวนิล โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ (1)
บันทึก : 20 กรกฏาคม 2565 | อ่าน (8)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ) (1)
บันทึก : 12 กรกฏาคม 2565 | อ่าน (17)
:: จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการรณรงค์และป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (1)
บันทึก : 12 กรกฏาคม 2565 | อ่าน (20)
 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [26]
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [36]
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [30]
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [24]
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [26]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ปี 2565 [23]
พระราชบัญญัติ เทศบาล [66]
พระราชบัญญัติ เมืองพัทยา [65]
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด [56]
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร [50]
หนังสือจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [83]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานงานท้องถิ่น [77]
ประกาศ ก.อบต.สุรินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของ อบต. [84]
ประกาศ ก.อบต.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [75]
หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [86]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...