หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  • Css
 

 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
บันทึก : 13 มกราคม 2565 | อ่าน (2) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.สังขะ ปี 2565 (1)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2564 | อ่าน (13) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (2)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2564 | อ่าน (22) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย 2565 (1)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2564 | อ่าน (13) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
บันทึก : 21 ตุลาคม 2564 | อ่าน (19) | กลุ่ม :อื่นๆ
:: ประกาศเชิญชวนออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
บันทึก : 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน (38)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
บันทึก : 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน (29)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
บันทึก : 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน (20)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (1)
บันทึก : 16 กันยายน 2564 | อ่าน (56)| กลุ่ม : อื่นๆ
:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (1)
บันทึก : 13 กันยายน 2564 | อ่าน (59)| กลุ่ม : อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง-๕๔๒๖ สุรินทร์ (1)
บันทึก : 14 มกราคม 2565 | อ่าน (4)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล และบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล (1)
บันทึก : 13 มกราคม 2565 | อ่าน (5)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๖-๐๐๐๔ (1)
บันทึก : 13 มกราคม 2565 | อ่าน (8)
 
การเปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ2565 (1)
บันทึก : 06 มกราคม 2565 | อ่าน (9)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 เดือนต.ค.-ธ.ค.2564 (1)
บันทึก : 05 มกราคม 2565 | อ่าน (7)
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (1)
บันทึก : 30 ธันวาคม 2564 | อ่าน (7)
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้าย ป้ายรณรงค์เพื่อติดตั้งตามจุดบริการประชาชนและจุดเสี่ยง (1)
บันทึก : 30 ธันวาคม 2564 | อ่าน (11)
:: รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)
บันทึก : 22 ธันวาคม 2564 | อ่าน (11)
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (1)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2564 | อ่าน (13)
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถขนของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.สังขะ (1)
บันทึก : 29 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน (12)
 
 
 

พระราชบัญญัติ เทศบาล [37]
พระราชบัญญัติ เมืองพัทยา [32]
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด [28]
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร [22]
หนังสือจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [30]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานงานท้องถิ่น [34]
ประกาศ ก.อบต.สุรินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของ อบต. [43]
ประกาศ ก.อบต.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [39]
หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [44]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานงานท้องถิ่น [28]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [32]
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานงานท้องถิ่นฯ [31]
ประกาศ ก.กลาง การประเมินการปฏิบัติงาน ฉบับ 2 [37]
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [214]
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [280]
 

โครงการประเพณีวันโฎนตา ประจำปี 2564
8 ภาพ 42 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...