หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1304 ] ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 1 ] สำนักปลัดฯ 16 กันยายน 2564
[ 1300 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 7 ] สำนักปลัดฯ 13 กันยายน 2564
[ 1284 ] แผ่นพับภาษีป้าย   [ 21 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1283 ] แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 24 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1282 ] ประกาศ อบต.สังขะ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ 2564  [ 7 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1280 ] บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริม  [ 22 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1278 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง ภาษีป้าย 2564  [ 9 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1277 ] การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564  [ 14 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1272 ] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 55 ] สำนักปลัดฯ 18 สิงหาคม 2564
[ 1271 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา  [ 29 ] สำนักปลัดฯ 16 สิงหาคม 2564
[ 1265 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร  [ 18 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1264 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่  [ 15 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1263 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม  [ 14 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1262 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1261 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  [ 19 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1260 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 12 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1259 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม  [ 12 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1258 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  [ 10 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1227 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  [ 67 ] สำนักปลัดฯ 06 กรกฏาคม 2564
[ 1204 ] แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   [ 44 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1203 ] รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 38 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1189 ] ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  [ 30 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1188 ] สรุปสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  [ 46 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1187 ] แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๖  [ 48 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1186 ] ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  [ 64 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1185 ] คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานทั่วไป).  [ 59 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1184 ] คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานทั่วไป)  [ 54 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1183 ] ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  [ 64 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1180 ] ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน  [ 42 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤษภาคม 2564
[ 1177 ] ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภท   [ 31 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤษภาคม 2564
[ 1176 ] ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   [ 30 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤษภาคม 2564
[ 1175 ] ประกาศ อบต.สังขะ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  [ 20 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤษภาคม 2564
[ 1174 ] ประกาศ อบต.โครงสร้างองค์กร  [ 11 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤษภาคม 2564
[ 1172 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร  [ 22 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤษภาคม 2564
[ 1170 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  [ 45 ] สำนักปลัดฯ 11 พฤษภาคม 2564
[ 1169 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  [ 28 ] สำนักปลัดฯ 11 พฤษภาคม 2564
[ 1168 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  [ 20 ] สำนักปลัดฯ 11 พฤษภาคม 2564
[ 1154 ] คำสั่ง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 30 ] สำนักปลัดฯ 11 พฤษภาคม 2564
[ 1133 ] อำนาจหน้าที่ของ อบต.สังขะ  [ 66 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤษภาคม 2564
[ 1040 ] ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ  [ 179 ] สำนักปลัดฯ 25 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1039 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  [ 137 ] สำนักปลัดฯ 23 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1025 ] ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจดทะเบียนสมรส ณ ทุ่งทานตะวัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  [ 184 ] กองการศึกษาฯ 02 กุมภาพันธ์ 2564
[ 1019 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 220 ] สำนักปลัดฯ 29 มกราคม 2564
[ 1009 ] ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2564  [ 227 ] กองคลัง 19 มกราคม 2564
[ 1003 ] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมสถานที่เช็คอินขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ๊ Unseen At Sangkha  [ 192 ] สำนักปลัดฯ 24 ธันวาคม 2563
[ 1002 ] รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 214 ] กองคลัง 18 ธันวาคม 2563
[ 0998 ] ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 131 ] กองคลัง 09 ธันวาคม 2563
[ 0992 ] ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  [ 160 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤศจิกายน 2563
[ 0990 ] เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 170 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤศจิกายน 2563
[ 0976 ] รายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 สำนักปลัด อบต.  [ 177 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5