หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1573 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 10 ] สำนักปลัดฯ 29 มิถุนายน 2565
[ 1570 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 22 มิถุนายน 2565
[ 1560 ] ประชาสัมพันธ์เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็  [ 6 ] สำนักปลัดฯ 15 มิถุนายน 2565
[ 1557 ] ประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน  [ 19 ] สำนักปลัดฯ 13 มิถุนายน 2565
[ 1537 ] ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 10 ] สำนักปลัดฯ 25 พฤษภาคม 2565
[ 1535 ] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 20 ] สำนักปลัดฯ 23 พฤษภาคม 2565
[ 1527 ] ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  [ 41 ] สำนักปลัดฯ 11 พฤษภาคม 2565
[ 1512 ] ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 พ.ศ.2565  [ 47 ] สำนักปลัดฯ 02 พฤษภาคม 2565
[ 1510 ] การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  [ 31 ] สำนักปลัดฯ 29 เมษายน 2565
[ 1507 ] มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภาย ในหน่วยงาน  [ 38 ] สำนักปลัดฯ 29 เมษายน 2565
[ 1480 ] ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 37 ] สำนักปลัดฯ 28 เมษายน 2565
[ 1479 ] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 44 ] สำนักปลัดฯ 28 เมษายน 2565
[ 1471 ] รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564  [ 42 ] สำนักปลัดฯ 26 เมษายน 2565
[ 1470 ] รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  [ 40 ] สำนักปลัดฯ 26 เมษายน 2565
[ 1469 ] โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 40 ] สำนักปลัดฯ 26 เมษายน 2565
[ 1468 ] นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  [ 32 ] สำนักปลัดฯ 25 เมษายน 2565
[ 1457 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  [ 25 ] สำนักปลัดฯ 21 เมษายน 2565
[ 1456 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 21 เมษายน 2565
[ 1455 ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  [ 15 ] สำนักปลัดฯ 21 เมษายน 2565
[ 1454 ] ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 18 ] สำนักปลัดฯ 21 เมษายน 2565
[ 1453 ] สรุปสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   [ 22 ] สำนักปลัดฯ 21 เมษายน 2565
[ 1450 ] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 24 ] สำนักปลัดฯ 20 เมษายน 2565
[ 1443 ] ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 11 เมษายน 2565
[ 1425 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะการชำระค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย   [ 28 ] กองคลัง 31 มีนาคม 2565
[ 1400 ] รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ)  [ 77 ] สำนักปลัดฯ 24 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1399 ] การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (พนักงานจ้างทั่วไป)  [ 65 ] สำนักปลัดฯ 24 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1391 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ))  [ 47 ] สำนักปลัดฯ 21 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1389 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป)  [ 53 ] สำนักปลัดฯ 21 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1371 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  [ 148 ] สำนักปลัดฯ 01 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1370 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป)  [ 197 ] สำนักปลัดฯ 01 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1361 ] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  [ 126 ] สำนักปลัดฯ 13 มกราคม 2565
[ 1353 ] ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.สังขะ ปี 2565  [ 94 ] กองคลัง 21 ธันวาคม 2564
[ 1352 ] ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 95 ] กองคลัง 21 ธันวาคม 2564
[ 1351 ] ประกาศ การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย 2565  [ 90 ] กองคลัง 21 ธันวาคม 2564
[ 1324 ] เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 59 ] สำนักปลัดฯ 21 ตุลาคม 2564
[ 1319 ] ประกาศเชิญชวนออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 79 ] สำนักปลัดฯ 11 ตุลาคม 2564
[ 1318 ] ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 67 ] สำนักปลัดฯ 11 ตุลาคม 2564
[ 1317 ] ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 61 ] สำนักปลัดฯ 11 ตุลาคม 2564
[ 1304 ] ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  [ 111 ] สำนักปลัดฯ 16 กันยายน 2564
[ 1300 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  [ 117 ] สำนักปลัดฯ 13 กันยายน 2564
[ 1284 ] แผ่นพับภาษีป้าย   [ 110 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1283 ] แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 87 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1282 ] ประกาศ อบต.สังขะ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ 2564  [ 53 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1280 ] บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริม  [ 89 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1278 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง ภาษีป้าย 2564  [ 53 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1277 ] การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564  [ 50 ] กองคลัง 24 สิงหาคม 2564
[ 1272 ] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 119 ] สำนักปลัดฯ 18 สิงหาคม 2564
[ 1271 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา  [ 80 ] สำนักปลัดฯ 16 สิงหาคม 2564
[ 1265 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร  [ 50 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
[ 1264 ] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่  [ 45 ] สำนักปลัดฯ 06 สิงหาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6