หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กองการศึกษาฯ
 

 

 
นางสาวอุษา  ฉายแก้ว
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางดวงยิหวา  เสรีพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯนางวิลาวัลย์  การเพียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางพิชญา  จำปาเทศ
ครู คศ.2

(ศพด. บ้านขามน้อย)

นางสาวกุลภานัน  แก้วหลวง
ครู คศ.1

(ศพด. บ้านโดง)

นางสาวอารีรัตน์  บุญพร้อม
ครู คศ.1

(ศพด. บ้านสังขะ)

นางสำรวย  ภาสดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านขามน้อย)

นางสาวปลั่งศรี  รักษ์เต็ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านโดง)

นางชฎาพร  กะการดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านสังขะ)

นางพรตะวัน  บำรุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านขามน้อย)

นางสาวประภัทสร  พรหมมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านโดง)

นางสาวนิ่มอนงค์ โพธิบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านสังขะ)

นางสาวพิชชานันท์  จิตรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านขามน้อย)

 

 

นางสาวยุวรี  เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ศพด. บ้านสังขะ)

  
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558