หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 8 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

คุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดดเด่น

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสาธารณะ

4. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

5. การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร การค้าและการลงทุน

6. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสาธารณะ

4. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

5. การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร การค้าและการลงทุน

6. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจุดมุ่งหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

3. การพัฒนา การประชา สัมพันธ์

4. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

5. การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาพลังงานทดแทน

7. การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ

8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสาธารณะของ อปท.

9. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและสาธารณภัย

10. การป้องกันและควบคุมโรค

11. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

12. การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน

13. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

14. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

15. การพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

16. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

17. การส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ

18. การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

19. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2559