หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. tes.php (71.20 KB)


ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร

 องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

ชื่อ -หมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

หญิง

ชาย

บ้านขวาว

1

129

113

125

238

บ้านขามน้อย

2

400

572

526

1,098

บ้านสังขะ

3

550

421

422

843

บ้านสังขะ

4

255

399

376

775

บ้านโคกสมบูรณ์

5

227

355

378

733

บ้านแบกจาน

6

177

271

263

534

บ้านโดง

7

168

270

272

542

บ้านท่าเตียน

8

135

226

234

460

บ้านศรีนวล

9

187

377

351

728

บ้านหนองใหญ่

10

151

281

322

603

บ้านโนนตะแบก

11

358

457

485

942

บ้านศรีนวล

12

156

320

314

634

บ้านไพรกาล

13

121

197

230

427

บ้านสังขะ

14

149

206

193

399

บ้านหนองสลัม

15

142

276

266

542

บ้านโคกดงยาง

16

171

236

259

495

บ้านหนองบัว

17

181

327

342

669

รวม

 

3,648

5,312

5,399

10,711

ประชากร (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 12 เดือน  พฤษภาคม  2564 ) : สำนักทะเบียนอำเภอสังขะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557