หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
สมาชิกสภา
 

 

 
นายสรภัค  เวชไสย
ประธานสภาฯ
โทร. 0616535985
 

นายประเสริฐ  บูรณะ
รองประธานสภาฯ
โทร. 0918354507

นางดวงเดือน  สายสินจน์
เลขานุการสภาฯ
โทร. 0944098862

นายสรภัค  เวชไสย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายชาตรี  วรางกูร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายวรสิทธิ์  ศรีโสภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายมนูญ  หล้าล้ำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายกมล  วิมานยัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายสมภพ  ไกรสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายวีระพงศ์  กันนิดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายกองเพ็ชร์  หิ้งงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นางลักขณา  นามแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นางดวงเดือน  สายสินจน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายธนทัต  มีแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายตุ๋ย  ศรีตนันท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

นายประเสริฐ  บูรณะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

นางละม่อม  วรางกูร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นายสนธยา  ภูมิรักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

นายลำพอง  รัตนิล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16

นายคม  มงคล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
 

 

   

       


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557