หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
 

 

  

                                                    

              คณะผู้บริหาร                     

                                                                            

 
นายวิโรจน์  ดีจริง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
โทร. 098 - 0964352
 

-ว่าง-
รองนายก อบต.สังขะ

 
-ว่าง-
รองนายก อบต.สังขะ

 

-ว่าง- 
เลขานุการนายก อบต.สังขะ

 

                                           

   
                                                                                                 

พนักงานส่วนตำบล 

หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  ดีจริง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.สังขะ
 โทร. 098 - 0964352
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายวิโรจน์  ดีจริง 
รองปลัด อบต.สังขะ
 โทร. 098 - 0964352
 

 

  นายกิติพัฒน์  พิมตะครอง 
     หัวหน้าสำนักปลัด
  โทร. 087 - 1425891

 

 

   นายสืบพงษ์  ธีระกำธร
     ผู้อำนวยกองช่าง 
  โทร. 093 - 3253657

 

 

นางสาวนิยตา  อะกะพงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 081 - 8785897 

 

  นางสาวอุษา  ฉายแก้ว
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทร. 085 - 6821429

 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

  
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557