หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 


โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะได้เล็งเห็นความสำคัญโครงการดังกล่าว ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการถนอมอาหาร และการเลือกประเภทอาหารที่เหมาะสมในการนำมาถนอม ส่งผลให้ต้องสูญเสียอาหารเหล่านั้นไปโดยสูญเปล่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกวิธีการถนอมอาหารให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำหรับนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต

 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 27 กรกฏาคม 2559