หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 8 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้และทำบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2559
 


การจัดดอกไม้และการทำบายศรีสู่ขวัญเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในปัจจุบันพบว่าการจัดดอกไม้ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี  อาทิเช่น งานมงคลสมรส   งานอุปสมบท งานพิธีต่างๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้สถานที่ดำเนินงานมีความสวยงาม เหมาะสม ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมในแต่ละโอกาสได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดอกไม้และการทำบายศรีสู่ขวัญในรูปแบบต่างๆ

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเลือกใช้สีสันในการจัดดอกไม้และทำบายศรีสู่ขวัญได้อย่างเหมาะสมกับงานแต่ละโอกาส

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้และการทำบายศรีสู่ขวัญ สำหรับนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 02 กันยายน 2559