หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อำเภอสังขะ และองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ

 

งานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย

 

"โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560"


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560