หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสังขะและอาสาสมัครพัฒนาครอบครัว
 


วันที่  9  มิถุนายน 2560


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสังขะและอาสาสมัครพัฒนาครอบครัว


โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสังขะ


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 09 มิถุนายน 2560