หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์
 


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2560

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการการเลือกวิธีการถนอมอาหารให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท

3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 04 กรกฏาคม 2560