หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)
 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงาน
ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

 

 


-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 04 เมษายน 2561