หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 


วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
- เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลสังขะ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการฉีดวัคซีนในอนาคต
- เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพื้นที่ตำบลสังขะให้ครบทุกตัว
- เพื่ออบรมประชาชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตลอดจนการเก็บรักษาวัคซีนมิให้เสื่อมคุณภาพ

 

 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1 2
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 17 เมษายน 2561